รายวิชาที่มีอยู่

ศึกษาปัญหาหรือความก้าวหน้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในงานเฉพาะเรื่องที่น่าสนใจ เช่น ข้อสนเทศและข้อมูล ซอฟต์แวร์ ทฤษฎีและการคำนวณ ระเบียบวิธีการ การประยุกต์ใช้งาน ฮาร์ดแวร์ และระบบเครื่อง เป็นต้น โดยเน้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาที่เรียน

ศึกษาสถาปัตยกรรมของอินเทอร์เน็ต การใช้งาน การให้บริการและโปรโตคอลต่าง ๆ ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเว็บทั้งแบบคงที่และแบบพลวัต การเชื่อมต่อของเว็บ การทำงานของเว็บเซิร์ฟเวอร์ การเชื่อมต่อระหว่างอินเทอร์เน็ตกับระบบสื่อสารอื่น ๆ การทำงานของบริการอื่น ๆ ในอินเทอร์เน็ต ระบบการส่งข้อความและพูดคุย การค้นหาในอินเทอร์เน็ต การประมูลและการซื้อขายในอินเทอร์เน็ต การทำธุรกิจในอินเทอร์เน็ต เอเจนต์ในอินเทอร์เน็ต ระบบมัลติมีเดีย การส่งภาพและเสียงในอินเทอร์เน็ต การส่งข้อมูลแบบมัลติคาสต์และเครือข่าย MBONE เทคโนโลยีแบบพุช และระบบความปลอดภัยในอินเทอร์เน็ต

องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ หลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมโครงสร้างแบบลำดับ โครงสร้างการวนรอบและเงื่อนไข การโปรแกรมแบบย้อนกลับ การโปรแกรมโมดูลา โครงสร้างโดยทั่วไปของฟังก์ชัน การทำงานเกี่ยวกับฟังก์ชัน โดยอาศัยภาษาระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง

ศึกษาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบ ต่อชีวิตและสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การสื่อสารข้อมูล การแสวงหาความรู้บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ จากฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับการศึกษาค้นคว้า การทำรายงาน การนำเสนอผลงาน และการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงจริยธรรมและความปลอดภัย ตลอดจนการเคารพสิทธิ ทางปัญญา 

ศึกษาและแนะนำเครื่องมือทาง ฮาร์ดแวร์และการใช้งานโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ ตลอดจนการใช้งานขาพอร์ตอินพุตของไมโครคอนโทรลเลอร์ มีทักษะในการใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ขับสัญญาณเสียงขับ LED ตัวเลข 7 ส่วน, ขับมอเตอร์แบบต่างๆ และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมการขับเคลื่อนหุ่นยนต์ เดินตามแสง หรือควบคุมการตรวจจับการชนวัตถุ ตลอดจนเดินตามเส้นไปเก็บวัตถุตามจุดต่างๆ ในช่องที่กำหนด